Theera Music

NEW

BOSS 50th Anniversary Pedals

BOSS ออกรุ่นฉลองครบรอบบริษัท 50 ปี BOSS ประกาศออกรุ่น Limited 3 ก้อนในวาระครบรอบการก่อตั้งบริษัท 50 ปี ได้แก่ DS-1, SD-1 และ BD-2 รุ่น 50th Anniversaryทั้ง...

Read more